به چه سایز تراکتی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 270000 پنج روز کاری 370000 سه روز کاری سفارش
  دورو 410000 پنج روز کاری 510000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 440000 پنج روز کاری 640000 سه روز کاری سفارش
  دورو 611000 پنج روز کاری 850000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 959000 پنج روز کاری 1150000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1250000 پنج روز کاری 1450000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 390000 هفت روز کاری 490000 سه روز کاری سفارش
  دورو 500000 هفت روز کاری 650000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 583000 پنج روز کاری 783000 سه روز کاری سفارش
  دورو 757000 پنج روز کاری 990000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 1485000 پنج روز کاری 1685000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1850000 پنج روز کاری 2050000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A6 یکرو 800000 هفت روز کاری 1000000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1000000 هفت روز کاری 1200000 سه روز کاری سفارش
  1000 A6 یکرو 600000 هفت روز کاری 800000 چهار روز کاری سفارش
  دورو 800000 هفت روز کاری 990000 چهار روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 540000 پنج روز کاری 740000 سه روز کاری سفارش
  دورو 810000 پنج روز کاری 990000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 890000 پنج روز کاری 1100000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1250000 پنج روز کاری 1450000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 1850000 پنج روز کاری 2100000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2500000 پنج روز کاری 2700000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 700000 پنج روز کاری 900000 سه روز کاری سفارش
  دورو 950000 پنج روز کاری 1100000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 1200000 پنج روز کاری 1400000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1550000 پنج روز کاری 1750000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 2600000 پنج روز کاری 2800000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3200000 پنج روز کاری 3400000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A5 یکرو 1600000 هفت روز کاری 1800000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2100000 هفت روز کاری 2400000 سه روز کاری سفارش
  1000 A5 یکرو 1100000 هفت روز کاری 1480000 چهار روز کاری سفارش
  دورو 1350000 هفت روز کاری 1700000 چهار روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1100000 پنج روز کاری 1250000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1650000 پنج روز کاری 1850000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 1750000 پنج روز کاری 1950000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2500000 پنج روز کاری 2750000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 3750000 پنج روز کاری 4000000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4900000 پنج روز کاری 5150000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1380000 پنج روز کاری 1580000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1900000 پنج روز کاری 2100000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 2350000 پنج روز کاری 2550000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3100000 پنج روز کاری 3200000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 5200000 پنج روز کاری 5600000 سه روز کاری سفارش
  دورو 6400000 پنج روز کاری 6800000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A4 یکرو 3200000 هفت روز کاری 3400000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4100000 هفت روز کاری 4300000 سه روز کاری سفارش
  1000 A4 یکرو 2100000 هفت روز کاری 2980000 چهار روز کاری سفارش
  دورو 2350000 هفت روز کاری 3200000 چهار روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 2500000 پنج روز کاری 2700000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3550000 پنج روز کاری 3750000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 3850000 پنج روز کاری 4000000 سه روز کاری سفارش
  دورو 5300000 پنج روز کاری 5600000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 3100000 پنج روز کاری 3400000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4200000 پنج روز کاری 4500000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 5000000 پنج روز کاری 5500000 سه روز کاری سفارش
  دورو 6400000 پنج روز کاری 6900000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
  سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین